Reisitingimused

Käesolevates reisitingimustes on kasutatud alljärgnevaid MÕISTEID:

Reisikorraldaja – FR-Reisid OÜ
Reisija– Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja
Vahendaja – Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik Võlaõigusseaduse (VÕS) § 866 lg 4 mõttes.
Reisitasu – reisi maksumus, kaasaarvatud ettemaks
Reisihüvitis – Reisi tühistamisega seotud kulud, mida Reisija on kohustatud tasuma Reisikorraldajale

 1. REISILEPING
  1.1. Reisileping on leping, mis sõlmitakse Reisikorraldaja ja Reisija vahel ning käsitleb käesolevaid reisitingimusi.
  1.2 Reisilepingu alusel müüb Reisikorraldaja reisipaketi Reisijale, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu (Reisitasu)
  1.3 Reisikorraldaja poolt reisikataloogis või muus sarnases materjalis kättesaadavaks tehtud reisikirjelduses peab sisalduma VÕS § 867 lg 2 punktides 1-7 esitatud andmed.
 2. REISI EEST TASUMINE
  2.1 Reisileping jõustub hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi, saanud reisikinnituse ja tasunud ettemaksu alljärgnevalt:
  2.1.1. kui reisini on rohkem kui 30 päeva, tuleb tasuda 5 tööpäeva jooksul ettemaks suuruses 3000.- EEK
  2.1.2. kui reisini on vähem kui 30 päeva, tuleb tasuda 5 tööpäeva jooksul Reisitasu täies ulatuses;
  2.1.3 kui reisini on vähem kui 14 päeva, tuleb tasuda Reisitasu koheselt.
  2.2 Individuaalreiside ja hotellide ettetellimisel ettemaksu suurused ja tähtajad võivad erineda punkti 2.1 tingimustest.
  2.3 Reisi lõppsumma tuleb tasuda 30 päeva enne reisi algust.
  Juhul, kui reisi broneerides on reisini jäänud vähem kui 30 päeva kehtivad tellimuses märgitud maksekuupäevad.
  2.4 Kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reispaketi eest tasunud, on Reisikorraldajal õigus tellimus tühistada.
 3. REISI HIND JA HINNAMUUTUSED
  3.1 Reisi hinna sisse kuuluvad need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides.
  3.2 Reisikorraldaja poolt väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele, soodustustel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
  3.3 Reisijal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitist juhul, kui Reisija jätab kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.
  3.4 Reisikorraldajal on õigus muuta reisipaketi hinda järgnevate asjaolude ilmnemisel:
  3.4.1 transpordi- või majutushindade muutumine, kui need ei allu Reisikorraldaja kontrollile;
  3.4.2 valuutakursi oluline muutumine;
  3.4.3 Eesti või sihtkohamaa maksude ja lõivude muutumine.
  3.5 Reisihinna muutumisest tuleb Reisijale teatada esimesel võimalusel kuid mitte vähem kui 21 päeva enne reisi algust.
 4. REISIJA ÕIGUS REISI MUUTMISEKS VÕI TÜHISTAMISEKS
  4.1 Mõjuva takistuseta on Reisijal õigus tellimus tühistada ja reisihüvitist mitte maksta järgmistel tingimustel:
  4.1.2 kui reisini on rohkem kui 37 päeva ja Reisija tühistab tellimuse 7 päeva jooksul pärast reisi broneerimist;
  4.1.3 kui reispaketi hinnatõus on vähemalt 1,5 kordne või on tegemist Olulise reisiteenuse muutumisega. Reisija peab oma tühistamissoovist teatama 48 tunni jooksul pärast hinnatõusu või Olulise muutuse teate saamist.
  4.2 Mõjuva takistuseta on Reisijal õigus tellimus tühistada järgmistel tingimustel, makstes sealjuures reisihüvitist:
  4.2.1 rohkem kui 30 päeva enne reisi algust, jätab Reisikorraldaja tasutud ettemaksu 3000 krooni bürookulude katteks;
  4.2.2 15-30 päeva enne reisi algust tagastatakse kliendile 50% reisihinnast;
  4.2.3 7-14 päeva enne reisi algust tagastatakse kliendile 25% reisihinnast;
  4.2.4. vähem kui 7 päeva enne reisi algust on Reisikorraldajal õigus jätta endale kogu Reisitasu.
  4.3 Kui reisi tühistab pere- või sõpruskonna liige ja nende reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab koos ühes toas või reisib koos, siis on Reisikorraldajal õigus võtta muutustest põhjustatud lisatasu.
  4.4 Reisijal on õigus tasuta muuta reisija nime, kuupäeva ja sihtkohta kuni 21 päeva enne väljasõitu vabade kohtade olemasolul. Nimemuutus 7-21 päeva enne reisi algust maksab 500 krooni. Hilisemaid muudatusi käsitletakse annulleerimisena.
  4.5 Kui Reisijale ei väljastata viisat, käsitletakse seda kui reisi tühistamist Mõjuva Takistuseta ning kohaldatakse käesolevate reisitingimuste punkti 4.2 sätteid.
  4.6 Individuaalreisi (reis omal käel) annulleerimisel kohaldatakse hotellipoolseid tingimusi. Üldreeglina ettemakstud summasid ei tagastata. Samuti peab Reisija hüvitama selle reisipaketi koostamisega seotud lisakulud.
  4.7 Reisikorraldaja soovitab teha kohe reisi broneerides reisi ärajäämise kindlustuse. Vastavalt Reisija isiklikule kindlustuslepingule korvab selleks hetkeks tasutud Reisitasu Kindlustaja.
 5. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
  5.1 Reisija kohustub tutvuma reisi tutvustavate materjalidega, reisitingimustega ja reisija meelespeaga.
  5.2 Reisija kohustub järgima reisi puudutavaid juhendeid, väljumisaegu, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.
  5.3 Reisija kohustub tasuma oma võimalike tagasisõidukulude eest, kui teda ei lubata sihtkohariigis maale, samuti siis, kui tal ei ole võimalik grupiga riigist lahkuda.
  5.4 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
  5.5 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.
  5.6 Kui Reisija reisi ajal haigestub või temaga juhtub õnnetus, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija on kohustatud Reisikorraldajale tasuma kõik sellega seotud lisakulud.
  5.7 Reisija vastutab oma reisidokumentide korraoleku eest. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud dokumentide tõttu, rakendab Reisikorraldaja reisi tühistamise määrasid p . 4.2 sätete alusel .
 6. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
  6.1 Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldustele ja kliendile antud lubadustele.
  6.2 Reisikorraldaja kohustub toimumata reisi eest Reisitasu tagasi maksma, kui reis jääb ära Reisikorraldaja süü tõttu.
  6.3 Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Pretensioonid lahendatakse p.8.3 sätte alusel.
  6.4 Reisikorraldaja ei vastuta:
  6.4.1 kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;
  6.4.2 lennu-ja bussitranspordi tehnilise korralduse ja pagasi kadumise eest;
  6.4.3 kahju eest, mille on põhjustanud Reisija enda tegevus/või tegevusetus või hoolimatus.
  6.4.4 vahendaja poolt antud ebatäpse informatsiooni eest.
  6.5 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud vääramatud jõud (VÕS § 103 lg 2) nn force majeure (loodusõnnetused, sõjad, streigid vms) . Mõlemad lepingupooled võivad lepingu üles öelda, kui reisiteenus muutub võimatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu . Pretensioonide lahendamisel kasutatakse VÕS § 879 sätteid.
 7. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED
  7.1 Reisikorraldajal on õigus teha temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammis muudatusi (vahetada hotelli, sõiduvahendit, sihtkoha lennujaama, muuta ajakava), kuid sellel tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest reisipaketis tuleb Reisijale teatada viivitamatult.
  7.2 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:
  7.2.1 Seda põhjustab sihtkohas või selle lähedal toimuv force majeure või reisijate julgeolek on seatud ohtu (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms) ;
  7.2.2 Vedaja annulleerib ootamatult oma lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada;
  7.2.3 Kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid
  7.3 Juhul kui reis on ära jäetud p.7.2 põhjuste ilmnemisel, on Reisijal õigus nõuda uut, samaväärset reisi, arvestades hooajalisust ja vabade kohtade olemasolu või makstud Reisitasu tagastamist täies ulatuses.
 8. PUUDUSED JA NENDEST TEATAMINE
  8.1 Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kokku lepitud.
  8.2 Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:
  8.2.1 Reisi, kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada (lennujaamade vahetus, ilmastikuolude tõttu hilinenud lennujaamatransfeer või liiklusummikud teel vms);
  8.2.2 Lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutel asjaoludel ja kui muutus ei ületa 8 tundi ning äärmuslike ilmastikuolude ja õhuruumi ülekoormatuse tõttu kuni 16 tundi;
  8.2.3 Reisija ei pääse lennule või sihtkohariigis maale oma süü tõttu (kaotas pileti, maaletuleku keeld, pass on kehtetu või kadunud, tugev alkoholijoove jne);
  8.3 Puudustest, mida on võimalik kõrvaldada reisi sihtkohas, tuleb koheselt teavitada reisiesindajat või vastava teenuse osutajat. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb hiljemalt 10 päeva jooksul peale reisi lõppemist esitada Reisikorraldajale kirjalik kaebus. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal lisada kaebusele kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Kompensatsiooni makstakse proportsionaalselt vea suurusele reisipaketi hinnast.
 9. REISITINGIMUSTE KEHTIVUS JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
  9.1 Käesolevad reisilepingu üldtingimused kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud reisilepingu juurde ning jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest p.2.
  9.2 Erimeelsused poolte vahel püütakse eelkõige lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule EV seadusandlusega ettenähtud korras.